Wednesday, March 16, 2011

Hue Installation and Configuration

This section describes instructions for cloudera Hue installation and change its default configuration like configure other database with hue and send notification/email of job completion etc...


Installing Hue on one machine with CDH in pseudo-distributed mode:


To Install Hue:
 • With this single command hue will get installed

$ sudo apt-get install hue


To start Hue:
 • Start CDH

$ for service in /etc/init.d/hadoop-0.20-*; do sudo $service start; done
 • Start Hue

$ /etc/init.d/hue start
Some Default Configuration/Information:

Hue Installation Directory: /usr/share/hue/ Hue

Logging: /var/log/hue

Hue Configuration file: /etc/hue/hue.ini

Hue uses the CherryPy web server

http_port=8088

The Hue Database:

Hue requires a SQL database to store small amounts of data, including user account information as well as history of job submissions and Hive queries. By default, Hue is configured to use the embedded database SQLite
 • Inspecting the Hue Default Database

# sqlite3 /usr/share/hue/desktop/desktop.db
SQLite version 3.6.22
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite> select username from auth_user;
admin
test
sample
sqlite>

Configure Hue to Store Data in MySQL:

 • Create a new database in MySQL and grant privileges to a Hue user to manage this database


mysql> create database hue;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> grant all on hue.* to 'hue'@'localhost' identified by 'secretpassword';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

 • Shut down Hue if it is running.
 • To migrate your existing data to MySQL, use the following command to dump the existing database data to a text file. Note that using the ".json" extension is required.

$ /usr/share/hue/build/env/bin/hue dumpdata > <fileName>.json
 • Open /etc/hue/hue.ini file, directly below the [[database]] line, add the following options

host=localhost
port=3306
engine=mysql
user=hue
password=secretpassword
name=hue
 • Install the Python drivers for MySQL into Hue’s environment

# su - hue -s /bin/bash
$ /usr/share/hue/build/env/bin/easy_install MySQL-python
 • As the Hue user, configure Hue to load the existing data and create the necessary database tables

$ /usr/share/hue/build/env/bin/hue syncdb --noinput
$ mysql -uhue -psecretpassword -e "DELETE FROM hue.django_content_type;"
$ /usr/share/hue/build/env/bin/hue loaddata <file-containing-dumped-data>.json
New Database is now configured and you can restart HueConfigure Hue to send email notification:
 • Open /etc/hue/hue.ini file, directly below the [[smtp]]  line, add the following options
host = your host name
port = 25
user = your user name
password your password   
.
Hue logging: /var/log/hue
-->

2 comments:

 1. phù văn bên trong cơ thể. Những phù văn này từ trong cơ thể xuất ra, cùng nhau tụ tập lại một chỗ, quay vòng quanh bốn phía với tốc độ cực nhanh, mỗi một vòng quay lại lại giãn rộng ra. Cứ mỗi hai canh giờ, sức mạnh của phù văn trong cơ thể tộc nhân của Tiên Di Tộc sẽ bị hao tổn hết, những người này lui ra sau và một đám tộc nhân khác tiến lên để thay đổi, chú ngữ kia liên tục được vận hành. Sau khi quá trình này được duy trì liên tục trong mấy tháng, lúc này, một người đàn ông trung niên của Tiên Di Tộc toàn thân mặc áo xám, người này toàn thân gần như không có ấn ký phù văn gì, chỉ có duy dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập doanh nghiệpnhất ở trên má trái có một ấn ký hình lá cây màu tím, thi thoảng lại lóe lên ánh tím. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn vào chính giữa đám tộc nhân đang ngồi, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đi theo sau hắn là ba lão già, trên thân thể ba người này phát tán ra khí tức so với lão già bát diệp trú năm đó truy sát Vương Lâm hoàn toàn giống nhau.

  - Ngũ tổ đại nhân, đã tới giờ rồi. Cây tổ linh ở đó tứ tổ đại nhân cũng đã mở ra.

  Một lão già trong đó cung kính nói. Người đàn ông trung niên kia hơi gật đầu, nói :

  - Cây tổ linh là do hư tổ hi sinh mạng sống, lấy thân thể phá bỏ ngũ kiếm phong ấn mà

  ReplyDelete